شرکت دانش کار- فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

 

محصولات تيغ ميكروتوم

Microtome Blades N35

تيغ يكبار مصرف ميكروتوم

Feather - N35

 

 

Microtome Blades A35

تيغ يكبار مصرف ميكروتوم

Feather - A35

 

 

Microtome Blades S35

تيغ يكبار مصرف ميكروتوم

Feather - S35

 

 

6

تيغ یکبار مصرف ميكروتوم

SLEE

 

 

Microtome Blades C35

تيغ يكبار مصرف فروزن

Feather - C35

 

 

 

4

پايه تيغ ( هولدر ) ميكروتوم 

اهرمي

 

3

پايه تيغ (هولدر) ميكروتوم

اهرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

5

نمونه گير ( كلمپ ) ميكروتوم