شرکت دانش کار- فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

 

محصولات رنگ آميزي لام

 

 

11

جار شيشه اي  و بسكت استيل رنگ آميزي - داراي ظرفيت 30 عدد لام

 

 

12

جار 5 و 9 رديفه رنگ آميزي

 

 

13

 ست جار 12 خانه رنگ آميزي لام